ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ

ПІДРОЗДІЛИ,

що використовують автоматизовані інформаційні системи в оперативно- розшуковій діяльності,

в місцях зберігання інформації повинна бути гарантована її достовірність та надійність охорони

Схема 2.5.1.

Умови передачі оперативної інформації суб’єктам

кримінального процесу

Одержані

внаслідок оперативно- розшукової діяльності відомості, що стосуються

Схема 2.5.2. Гарантії поновлення прав і свобод, порушених під час проведення ОРД

НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ

передачі і розголошенню результати оперативно- розшукової діяльності

/З : : й : N

За передачу і розголошення цих відомостей працівники оперативних підрозділів, а також особи, яким ці відомості були довірені при здійсненні оперативно-розшукової діяльності чи стали відомі по службі або роботі, підлягають відповідальності згідно з чинним законодавством, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права людини

Схема 2.5.3. Обмеження передачі і розголошення результатів оперативно-розшукової діяльності

r ^ Ґ sS
розшуку осіб, які захисту
—.—.------------------------ .—jI

І

ухиляються від відбуття кримінальних покарань


безвісно відсутні

життя, здоров я, житла і майна працівників суду і правоохоронних органів

Ч

та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, припинення розвідувально-підривної діяльності проти України

Схема 2.5.4. Умови здійснення заходів, пов’язаних з тимчасовим обмеженням прав людини

як приводи та підстави для початку кримінального провадження

для попередження, припинення 1 розслідування злочинів, розвідувально- підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісно зникли

для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні

для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей

для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати ОРД, та інших правоохоронних органів

для інформування державних органів відповідно до їх компетенції

Схема 2.5.5. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності

для проведення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення, попередження та припинення злочинів, виявлення та встановлення осіб, що їх готують

здійснення

для підготовки та слідчих і судових дій

/----------------- ;----------------------------- \

Загальні напрямки використання результатів ОРД з метою реалізації соціально значущих завдань ОРД

для розшуку осіб, що переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від виконання покарань та безвісти відсутніх

з метою добування інформації про події або дії, що створюють загрозу державній, воєнній, економічній або екологічній безпеці

t-------------------------------------------------------------------------------------------------

Конкретні напрямки, за якими результати ОРД можуть бути використані в інтересах кримінального судочинства

C ■

можуть служити підставою та основою для порушення кримінального провадження

S---------------------- .---------------------

г

використовуватися при доказуванні у кримінальних справах згідно з положеннями кримінально-процесуального законодавства України, що регламентують збирання, перевірку та оцінку доказів

Ч

Схема 2.5.6. Напрямки використання результатів оперативно-розшукової діяльності

відомостей про осіб, які впроваджені в організовані злочинні групи

За вимогою судді для прийняття рішення можуть бути надані будь- які матеріали за винятком

відомостей про осіб, які надають допомогу підрозділам на конфіденційній основі

відомостей про штатних негласних співробітників

підрозділів, що здійснюють ОРД

відомостей про організацію і тактику ОРЗ

Схема 2.5.7.

Матеріали оперативно-розшукової діяльності, що не можуть надаватися судді


Схема 2.5.8. Органи та особи, яким надаються матеріали ОРС

Надання гласності відомостям

про осіб, упроваджених в організовані злочинні групи

про штатних негласних співробітників підрозділів, які здійснюють ОРД

про осіб, які надають або надали їм допомогу на конфіденційній основі

допускається лише з їхньої згоди в письмовій формі у випадках, передбачених законами України

Схема 2.5.9. Порядок легалізації матеріалів ОРД

Схема 2.5.10. Правова форма результату ОРЗ

доручення слідчим, прокурором і судом , підрозділам, які здійснюють ОРД, проведення НСРД чи використання засобів для отримання фактичних даних, що можуть бути доказами у кримінальному проваджені

ч

Схема 2.5.11. Способи отримання результатів ОРЗ слідчим, прокурором і судом

Захист відомостей про підрозділи, що здійснюють ОРД

ч

організація та тактика проведення ОРД

сили, засоби, джерела, методи та плани, що використовуються або використані при проведенні негласних ОРЗ

особи, впроваджені в організовані злочинні групи, штатні негласні співробітники

особи, які співробітничають або співробітничали на конфіденційній основі

До відомостей, що становлять державну таємницю, належать

ч

дані про фінансування ОРД, якщо вони розкривають перелічені відомості підлягають розсекреченню тільки на підставі постанови керівника підрозділу, що здійснює ОРД

методи та засоби захисту таємної інформації

Схема 2.5.12. Захист відомостей про підрозділи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Контрольні питання самоперевірки знань

1. Розкрийте поняття та зміст категорії оперативно-розшуковий захід.

2. Надайте перелік ОРЗ згідно із законодавством країн СНД.

3. Визначте перелік ОРЗ відповідно до чинного законодавства України.

4. Надайте класифікацію ОРЗ відповідно до чинного законодавства України.

5. Які заходи потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора?

6. Які ОРЗ здійснюються на підставі ухвали слідчого судді або рішення прокурора?

7. Надайте визначення поняття та перелік об’єктів оперативно- розшукових заходів.

8. Розкрийте поняття та зміст підстав провадження ОРЗ.

9. Які існують підстави проведення ОРЗ без заведення оперативно- розшукової справи?

10. Розкрийте зміст гарантій захисту прав і свобод людини при здійсненні оперативно-розшукових заходів.

11. Розкрийте зміст, завдання, об’єкти, суб’єкти та види оперативного опитування.

12. У чому полягає сутність спостереження за річчю або місцем?

13. Розкрийте сутність та завдання ОРЗ методом особистого пошуку.

14. Розкрийте зміст, завдання, об’єкти, суб’єкти та види оперативного огляду.

15. Розкрийте зміст, завдання, об’єкти, предмети, суб’єкти оперативної та контрольної закупівлі.

16. Розкрийте зміст, завдання, об’єкти, предмети, суб’єкти та види контрольованої поставки.

17. Надайте визначення поняття та підстави виконання спеціального завдання.

18. Поняття, зміст, завдання, обєкти візуального спостереження.

19. Надайте визначення поняття оперативно-технічних заходів.

20. У чому полягає зміст ОРЗ - аудіоконтроль особи?

21. Який зміст поняття ОРЗ - зняття інформації з каналів зв’язку?

22. Як реалізується ОРЗ - здійснення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?

23. Розкрийте зміст здійснення зняття інформації з каналів зв'язку.

24. У чому полягає сутність здійснення зняття інформації з каналів зв'язку?

25. Розкрийте поняття негласного обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

26. Надайте визначення ОРЗ - відеоконтроль особи.

27. Як реалізується ОРЗ - аудіоконтроль місця?

28. У чому полягає ОРЗ - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу?

29. Розкрийте сутність здійснення зняття інформації з електронних інформаційних мереж.

30. Наведить випадки, які потребують невідкладного проведення опера- тивно-розшукових заходів.

31. Визначте умови передачі оперативної інформації суб’єктам кримінального процесу.

32. Які є види умов здійснення заходів, пов’язаних з тимчасовим обмеженням прав людини?

33. Для чого можуть використовуватися матеріали здійснення операти- вно-розшукових заходів?

34. Які є напрямки використання результатів оперативно-розшукової діяльності?

35. Наведить способи отримання результатів ОРЗ слідчим, прокурором і судом.

<< | >>
Источник: Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с.. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ:

 1. Гл а в а 7 Використання даних інформаційних систем у діяльності з розслідування злочинів [676] [677]
 2. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВС України
 3. Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією під час здійснення оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження
 4. 3.2. Діяльність оперативних підрозділів OBC щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією після початку кримінального провадження
 5. Загальні методичні й організаційно-тактичні передумови проведення співробітниками уповноважених оперативних підрозділів негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні
 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення негласних слідчих (розшуковнх) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 7. Використання в кримінальному провадженні результатів,отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 8. 1.1. Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності
 9. 2.3. Оперативно-розшукові інститути Російської імперії, до складу якої входила Україна в період ХУШ-початок XX ст.
 10. ТЕМА 5 Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
 11. 7.2. Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності
 12. 7.4. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю
 13. ТЕМА 10 Сутність і значення оперативно-розшукової тактики
 14. ТЕМА 11. Сутність і значення оперативно-розшукових заходів
 15. 12.13. Оперативний експеримент (ст. 6 ФЗРФ "Об ОРД")
 16. ТЕМА 13 Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві
 17. 2.1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ
 18. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ.
 19. РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -