Професіографічний опис оперативно-розшукової діяльності і професіограма оперуповноваженого карного розшуку

Оперативно-розшукова діяльність - це ключовий вид професійної діяльності працівників підрозділів карного розшуку, ДСБЕЗ, БОЗ, БНОН, КМСД, оперативно-розшукових та деяких інших оперативних підрозділів, основний масив посадових повноважень яких регламентований Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" .

В один вид службової [193] [194] [195]

діяльності їх об'єднують:

1) схожі форми і методи вирішення оперативних завдань;

2) схожі форми й методи психологічного впливу на людей;

3) схожі форми й методи отримання інформації;

4) єдині для всіх засади організації документування злочиннихдій;

5) загальні прийоми дотримання конспірації;

6) єдині принципи аналізу криміногенних факторів і оперативноїобстановки;

7) однакові технічні засоби та використання спеціальних сил уборотьбі зі злочинністю.

Професіограма оперуповноваженого карного розшуку

Загальна характеристика професії

Оперуповноважений карного розшуку працює над розкриттям, розслідуванням та попередженням кримінальних злочинів: вбивств, розбійних нападів, грабежів, крадіжок. Він перебуває на передньому краї боротьби зі злочинністю. Діяльність працівника карного розшуку часто проходить в екстремальних умовах і пов'язана з високим емоційним напруженням. Робота в карному розшуку потребує від людини великої особистої сміливості, винахідливості, хорошої образної пам'яті, уміння швидко й холоднокровно приймати рішення, високого рівня організованості, наполегливості та емоційної стійкості.

Діяльність оперуповноваженого карного розшуку регулюється законом, у межах якого він діє. Тому працівник карного розшуку повинен добре знати чинне законодавство, мати підвищене почуття відповідальності за наслідки прийнятого рішення та виконаних дій

(наприклад, під час затримання, обшуку або арешту). За аналогією з армією, карний розшук ближче стоїть до розвідки.

Діяльність оперуповноваженого карного розшуку здійснюється в таких формах:

1) міжособистісна комунікація — опитування свідків, потерпілих,обвинувачуваних, засуджених, бесіди з експертами, свідчення в суді, робота з конфіденційними та іншими інформаційними джерелами (на таку роботу оперуповноважений у середньому витрачає близько 40% свого робочого часу);

2) оперативно-розшукові заходи - обстеження приміщень, наведення довідок, опитування громадян, спостереження, підготовка і здійснення затримання підозрюваних осіб (близько 35 % робочого часу). При цьому в порядку виконання окремих доручень слідчих у процесі провадження кримінальних справ працівниками оперативних служб і підрозділів проводяться слідчі дії щодо проведення допитів, обшуків, виїмок та ін.;

3) робота з документами - ознайомлення з матеріалами дізнання,кримінальних справ, оперативно-розшукових справ, оформлення поточних документів (до 25 % робочого часу).

2. Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці

Певну частину робочого часу оперуповноважений карного розшуку витрачає на роботу як на відкритому повітрі, так і в закритому приміщенні. Крім того, він періодично здійснює добові чергування, а також систематично виїжджає на місця пригод як у складі слідчо-оперативних груп, так і самостійно в зоні оперативного обслуговування.

Організація і режим праці Основні види захворювань.

Ступінь тяжкості діяльності оперуповноваженого дуже високий, зі значною фізичною та інтелектуальною завантаженістю, підвищеною нервово- психічною напруженістю. Великі вимоги ставляться до організаційної сторони його діяльності. Протягом дня йому доводиться неодноразово виїжджати на місця подій, зустрічатися з великою кількістю людей.

У роботі трапляються ситуації збройного єдиноборства з кримінальними елементами. Останнім часом у зв'язку з криміналізацією суспільства почастішали випадки поранень працівників карного розшуку та загибелі їх при виконанні службових обов'язків.

За даними професіографічних досліджень, 90% працівників карного розшуку характеризують свою професійну діяльність як В оперативно- розшуковій професійній діяльності можна вирізнити низку негативних чинників, які істотно обмежують соціальні, соціально-економічні і духовні потреби особистості. За ступенем поширеності і значущості їх можна розмістити в такій послідовності:

1) брак вільного часу;

2) неможливість мати додаткові види прибутку;

3) відносно невисокий рівень грошового забезпечення (зарплати);

4) неможливість вирішувати свої питання без урахування вимогзакону;

5) відчуття ворожості з боку оточення;

6) відсутність повноцінного відпочинку;

7) побоювання за своє життя;

8) неможливість мати довірливі, товариські взаємини.3. Вимоги професії до працівника

Для виконання оперуповноваженим його функціональних обов'язків потрібні такі індивідуально-психологічні якості, властивості та вміння:

• спроможність вирішувати професійні завдання в ситуаціях,пов'язаних із високим ступенем ризику та підвищеною небезпекою для життя і здоров'я;

• психологічна і фізична готовність до зустрічі із силовоюпротидією злочинних елементів;

• високий рівень відповідальності за власні дії (відсутність правана помилки);

• спроможність до інтенсивної міжособистісної комунікації засоціальними та кримінальне орієнтованими особами;

• висока психофізіологічна витривалість, пов'язана з бракомфіксованого робочого часу (середня тривалість робочого дня 10-12 годин, іноді випадає 7- добовий робочий тиждень, нічнаробота після інтенсивного робочого дня);

• спроможність витримувати тривалі емоційні напруження,

станитривоги, почуття страху, невідомості, неможливості поділитися власними сумнівами з близькими;

• постійна інтелектуальна активність (аналіз інформації, що безперервно змінюється, утримання в пам'яті великої кількості фактів, прийняття рішення в умовах дефіциту часу);

• спроможність до рольового перевтілення, уміння видавати_себе за інших людей, розігрувати ролі різних соціальних і професійних типів;

• мовна кмітливість, уміння швидко і зрозуміло пояснити критичну ситуацію іншому, приховуючи при цьому справжні наміри;

• високий рівень самостійності, сміливості, персональної активності і схильності до розумного ризику.

Професійно важливі психологічні якості, необхідні для успішного здійснення оперативно-розшукової діяльності

Оперативно-розшукова діяльність в органах внутрішніх справ України ставить високі вимоги до особистості працівників оперативних підрозділів. Основними професійно важливими якостями, необхідними для успішного виконання оперативно-розшукової діяльності, є:

Комунікативні якості та вміння:

1) спроможність привертати до себе людей, викликати в них почуття довіри;

2) спроможність до швидкого встановлення контактів із новими людьми;

3) уміння швидко знаходити необхідний тон розмови, вигідну форму спілкування залежно від психологічного стану та індивідуальних властивостей співрозмовника;

4) уміння давати об'єктивну оцінку дій і вчинків інших людей;

5) здатність розумно поєднувати ділові й особистісні контакти з оточуючими;

6) уміння співвідносити власні дії з діями інших осіб;

7) уміння обстоювати власні погляди. Інтелектуальні якості:

1) уміння вибирати з великого обсягу інформації саме ту, що є необхідною для вирішення поставлених завдань;

2) уміння бачити кілька можливих шляхів вирішення завдань, вибирати з них найефективніші, знаходити нові незвичні рішення;

3) спроможність виділяти провідні взаємозв'язки, притаманні поставленій проблемі;

4) спроможність приймати правильне рішення у разі гострої нестачі необхідної інформації та браку часу на її обмірковування;

5) спроможність розглядати проблему з кількох різних позицій(наприклад, поставити себе на місце співрозмовника);

6) спроможність відчувати наявність проблем там, де нібито всевже вирішено;

7) спроможність впізнавати факт цілком за наявністю мінімальної кількості його істотних ознак.

Особливості пам'яті:

1) пам'ять на зовнішній стан і поведінку людини;

2) спроможність чітко відтворювати інформацію в необхідний момент;

3) спроможність легко запам'ятовувати словесно-логічний матеріал(терміни, цифри, літери, прізвища);

4) пам'ять на колір, форму, розмір, рух, розташування об'єктів та предметів;

5) спроможність точно й чітко передавати те, що чув лише один раз.

Увага та спостережливість:

1) уміння помічати незначні (малопомітні) зміни в об'єкті оперативної

уваги;

2) спроможність швидко переключати увагу з одного виду діяльності на інший;

3) спроможність тривалий час зберігати стійку увагу, незважаючи на стомленість і сторонні подразники;

4) спроможність помічати зміни в навколишній обстановці, свідомо не зосереджуючи на них увагу.

Вольові якості:

1) спроможність брати на себе відповідальність у складних ситуаціях;

2) спроможність об'єктивно оцінювати власні досягнення, сили й можливості;

3) упертість і наполегливість у подоланні труднощів, що виникають

Емоційні властивості:

1) урівноваженість та самовладання в конфліктних ситуаціях;

2) емоційна стійкість під час прийняття відповідальних рішень. Моторні властивості:

1) спроможність до швидких дій в умовах дефіциту часу;

2) швидка реакція на раптове зорове сприйняття зі здійсненням певних рухів (висока моторна реактивність).

Мотивація професійного вибору та мотиваційні цінності в роботі оперуповноважених

Мотиваційні чинники професійного вибору працівників оперативних підрозділів за ступенем поширення розташовуються у такій послідовності:

1) потяг до спілкування, до живої, цікавої, нешаблонної роботи;

2) потяг до професії унаслідок формування життєвих переконань;

3) бажання перевірити себе, зміцнити свою волю, бути визначним серед оточення;

4) матеріальний добробут;

5) активне прагнення до самореалізації.

У більшості працівників оперативних підрозділів професійний вибір зазвичай полі мотивований, що свідчить про обміркований та раціональний підхід до вирішення складних життєвих проблем і достатньо високий рівень когнітивної складності.

У будь-якій професійній діяльності людина так чи інше задовольняє потреби, що виникають. Проте сукупність існуючих потреб (мотиваційна сфера) істотно впливає на якість і ефективність виконання спеціалістом своїх професійних обов'язків.

Працівники органів внутрішніх справ у своїй службовій діяльності мають

можливість реалізовувати близько 20 ціннісних настанов, які надають особистісного змісту їх діяльності.

Серед мотивів професійної діяльності оперуповноважених найбільш значущими є ті, що викликають відчуття осмисленості існування і сприяють особистісному зростанню. Тому найважливішим показником мотиваційної готовності до служби в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ України є активне прагнення до самореалізації.

Ще одним важливим мотиваційним чинником, що сприяє зростанню професіоналізму працівників, є прагнення оперативно перемогти злочинця, схильність до змагань, конкуренції, азарту, високої мотивації досягнень.

4. Вимоги до загальноосвітньої і спеціальної підготовки. Працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ комплектуються спеціалістами з юридичною освітою, яку можна здобути у вищих навчальних закладах МВС України. Посади оперуповноважених у складі відділень, відділів, управлінь ГУМВС, УМВС, УМВСТ за штатним розкладом є атестованими і комплектуються особами середньогоі старшого начальницького складу за наявності середньої спеціальноїта базової вищої юридичної освіти.

5. Протипоказання до виконання професійних обов'язків. Мотиваційно-ціннісні протипоказання:

• низький рівень моральності, безчесність, користолюбство;

• безвідповідальність у роботі;

• недисциплінованість;

• недобросовісність;

• виражена мотивація уникнення невдачі. Інтелектуальні протипоказання:

• знижений інтелект;

• інтелектуальна ригідність;

• виражена емоційна деструкція;нерозвинена уява;

• слабка пам'ять;

• слабка пізнавальна активність. Комунікативні протипоказання:

• виражена інтровертованість;

• властолюбство;

• цинізм;

• емоційна нестійкість;

• надмірна агресивність;

• риси залежності;вразливість;

• відсутність емпатійності;

• когнітивна й афективна ригідність.

• Особистісні протипоказання:

• нестійка самооцінка;

• відсутність самостійності;

• пасивність;

• наявність внутрішніх конфліктів;

• песимізм.

Запитання для самоконтролю

1. Що визначає поняття "психологічне супроводження оперативно- розшукової діяльності"?

2. Які наукові методи використовують при здійсненні психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності?

3. На яких практичних рівнях реалізуються заходи психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності? 4. На яких мотиваційних цінностях ґрунтується професійна надійність працівника оперативного підрозділу?

4. В яких формах здійснюється професійна діяльність працівника оперативного підрозділу?

5. На яких засадах ґрунтується система протипоказань до здійснення оперативно-розшукової діяльності?

Список літератури

АндросюкВ. Г., КозміренкоЛ. І., Кондратьєе Я. Ю. та ін. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції: навч.-метод. посіб.: У 2 ч. - К.: НАВСУ, 2003. - Ч. 2. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах. —123 с.

Ануфрієе М.І. та ін. Професіографічна характеристика основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України (кваліфікаційні характеристики професій, професіограми основних спеціальностей): довід, посіб. - К.: МВС України; КІВС. 2003.

Барко В.І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект): Монографія. -К.: Ніка-Центр, 2002. -292 с.

Барко В.І., Ірхін Ю. Б., Морозова Т. Р. та ін. Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ: Навч. посіб. -К.: КНТ, 2007. - 96с. - (Серія "Бібліотека оперативного працівника"). Барко В. І., Ірхін Ю. Б., Нещерет Т. В., Шаповалов О. В. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України: Практ. посіб. - К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, ДП "Друкарня МВС". 2007. - 100 с. Ірхін Ю.Б. Організація та здійснення психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України: Навч. посіб. — К.: РВЦ НАВСУ, Київ. юрид. ін-т, 2005.

Кондратьєе Я.Ю. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України: Лекція. - К.: НАВСУ, 2000

<< | >>
Источник: Д.Й.Никифорчук та ін.. Оперативно-розшукова діяльність: Навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О.М.Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність,2009. -310с.. 2009

Скачать оригинал источника

Еще по теме Професіографічний опис оперативно-розшукової діяльності і професіограма оперуповноваженого карного розшуку:

  1. Професіографічний опис оперативно-розшукової діяльності і професіограма оперуповноваженого карного розшуку
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -