ІНШІ ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження

виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи

Ґ X

обстеження публічно

\

установлення

місцезнаходження

аудіо-, відеоконтроль місця
І

спостереження за особою, річчю або місцем

.ІНШІ ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Схема 3.3.1. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій

виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину

виявлення і фіксація слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів

ОБСТЕЖЕННЯ ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ ЗДІЙСНЮ ЄТЬСЯ З МЕТОЮ

виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів

виявлення осіб, які розшукуються

J

встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи

J

Схема 3.3.2. Мета обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

ЗАВДАННЯ

ОБСТЕЖЕННЯ ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ

виявлення

І

фіксація

J

ІНФОРМАЦІЇ,

значимої для забезпечення кримінального судочинства без-

J

Схема 3.3.3. Завдання обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

ОБСТЕЖЕННЯ ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ, ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

Схема 3.3.4. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

Схема 3.3.5. Структурні елементи організації обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

неможливість одержання інформації іншим способом або за допомогою інших дій

запобігання тяжкому злочинові чи з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ

можливість використання отриманих матеріалів у кримінальному судочинстві

можливість зашифрування джерела отримання інформації

Схема 3.3.6. Матеріальні підстави застосування обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

Схема 3.3.7. Установлення місцезнаходження радіоелектронного

засобу


J

або застосуванні з цією метою відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження

якщо в результаті його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження

Схема 3.3.8. Спостереження за особою

Спостереження за особою проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 246, 248-250 КПК України.

або застосуванні з цією метою спеціальних технічних засобів для спостереження

попередження або припинення кримінальних проявів

фіксування злочинної діяльності особи або місця, яке є об’єктом спостереження виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів

встановлення місця переховування злочинців, що ухиляються від слідства, суду і відбування покарання

ЗАВДАННЯ ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

забезпечення проведення окремих слідчих дій

фіксування окремих дій об’єктів спостереження шляхом негласного фотографування, кінозйомки, відео- і звукозапису

виявлення місць зберігання знарядь злочину, викраденого майна тощо

Схема 3.3.10. Завдання візуального спостереження

J---------------------------------------------------------------------------- 's

ЗА РЕЗУЛЬ ТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ

“\ Ґ

АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЬ МІСЦЯ

можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження

Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення контролю за вчиненням злочину. Якщо при проведенні контролю за вчиненням злочину виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має здійснюватися в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі рішення слідчого судді згідно з вимогами цього Кодексу

Схема 3.3.13. Контроль за вчиненням злочину

ґ ; посягання на життя або заподіяння особі (особам) тяжких тілесних ушкоджень

J

с

поширення речовин, небезпечних для життя багатьох людей

ч

УМОВИ НЕМОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ


втеча осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини екологічна або техногенна катастрофа

допомагати особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв

\

провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з метою її подальшого викриття

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем

Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні

Схема 3.3.15. Обмеження дій під час підготовки застосування контролю за вчиненням злочину

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ СКЛАДАЄТЬСЯ

речі і документи, отримані під час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії

J-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВИМОГИ ДО РІШЕННЯ ПРОКУРОРА ПРО ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ

викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (розшукової) дії провокування особи на вчинення злочину

зазначити про застосування спеціальних імітаційних засобів

Схема 3.3.17. Рішення прокурора про застосування контролю

за вчиненням злочину

в обстановці, максимально наближеній до

реальної

з метою перевірки дійсних намірів певної особи

та спостереження за її діями

його застосування потребує певних процесуальних умов

ОСНОВНІ РИСИ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ він відтворює явище не повністю, а лише деякі умови, за яких відбувалися події або мали місце факти, що цікавлять слідчого та оперативного працівника

V-

Схема 3.3.19. Риси спеціального слідчого експерименту

перевірці слідчих версій

СПЕЦІАЛЬНИЙ СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ може сприяти

^______________________________________________ Ґ

\

здійсненню затримання особи під час скоєння тяжкого злочину

перевірці й уточненню даних про причетність конкретної особи до тієї чи іншої негативної події

Схема 3.3.20. Завдання спеціального слідчого експерименту

сприяння прояву злочинних намірів

створення і контроль штучних умов, близьких до природних ситуацій

СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ч

отримання інформації, яка дозволяє перевірити та уточнити дані про можливу підготовку та скоєння злочину

активне спостереження за особою, що вивчається, з метою перевірки її намірів та дій

Схема 3.3.21. Структура спеціального слідчого експерименту

ч

спеціальний слідчий експеримент для сприйняття конкретної події у визначених умовах

спеціальний слідчий експеримент для виявлення наявності конкретної події у визначених умовах

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

спеціальний слідчий експеримент для встановлення механізму вчинення злочину

спеціальний слідчий експеримент для встановлення вчинення особою конкретної дії у визначених умовах

створення негласно контрольованих об'єктів для злочинних зазіхань

ФОРМИ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ч

створення для особи, стосовно якої є інформація про її причетність до злочинної діяльності, негласно контрольованих умов з метою забезпечення можливості виявити наміри підозрюваного у визначеній, штучно створеній ситуації

Схема 3.3.23. Форми спеціального слідчого експерименту

Ч

ч

введення в дію ініціатором спеціального слідчого експерименту через підготовлені джерела впливу інформаційних чинників впливу на обстановку, в якій діє фігурант

прогнозування ситуації, що склалася в оточенні фігуранта та визначення сприятливого моменту розвитку подій, що відповідав би меті проведення експерименту та природності введення інформаційних чинників впливу у поле зору фігуранта

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДУМУ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

оперативний контроль за реагуванням фігуранта, отримання інформації про характер його дій документування з використанням технічних засобів поведінки та дій фігуранта

ч


яка полягає у штучному зображенні будь-яких

ґ ------- ^--------
подій

фактів

обставин

які, ставши відомими особі, що перевіряється на причетність до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину,

Схема 3.3.25. Імітування обстановки злочину

ЕЛЕМЕНТИ ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ


ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАН ІЗАЦІЇ

г

полягає в організації слідчим і оперативним підрозділом

відомостей

речей і документів

J

У

л

які мають значення для розслідування злочину або злочинів, які вчиняються цими групами

V__________________________________________________________________________________________ J

Схема 3.3.27.

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

V-

беручи участь в організованій групі чи злочинній організації

постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування

або постанови прокурора із збереженням у таємниці достовірних відомостей про особу

на підставі

або є учасником вказаної групи чи організації, який на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового розслідування

ВИКОНАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

ч

Схема 3.3.28. Підстави виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

ПОСТАНОВА

ПРО ВИКОНАННЯ СПЕ ЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ

ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

л

обґрунтування меж

~ J

використання спеціальних несправжніх (імітаційних) засобів

^'

Виконання спеціального завдання не може перевищувати шести місяців

Схема 3.3.29. Вимоги до постанови про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ

ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ

який не перевищує строку досудового розслідування

в разі необхідності строк його виконання продовжується слідчим за погодженням з керівником органу досудового

розслідування або проку-

р

рором

на

строк

Схема 3.3.30. Терміни виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

НЕГЛАСНЕ ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(ст. 274 КПК України)

Схема 3.3.31. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного

дослідження

у тому числі у публічно недоступних місцях

Схема 3.3.32. Підстави здійснення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження

ПОСТАНОВА

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВИННА МІСТИТИ

Ґ
C л

обґрунтування негласної слідчої (розшукової) дії

^J

відомості про конкретні зразки, які планується отримати

^'

Повторне отримання зразків здійснюється відкрито згідно з правилами КПК України

Схема 3.3.33. Вимоги до постанови про здійснення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження

^^------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7
/ якщо таке співробітництво буде пов'язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру
ч

Недотримання такої заборони під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій є підставою для визнання отриманих за їх результатами фактичних даних недопустимими доказами.

Схема 3.3.35. Обмеження використання конфіденційного співробітництва

J

\

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ СЛІДЧИЙ МАЄ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ІНШИМИ ОСОБАМИ ДЛЯ

Ґ

участі у проведенні негласних слідчих (розшуко- вих) дій

забезпечення умов проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Схема 3.3.34. Використання конфіденційного співробітництва

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

ЗАЛУЧАТИ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ

Л Ґ

журналістів

Схема 3.3.36. Поняття конфіденційного співробітництва

За рішенням ісерівника органу досудового розслідування, прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій допускається використання

спеціально виготовлених речей і документів

або несправжні (імітаційні) засоби

заздалегідь ідентифіковані (помічені)

спеціально утворених підприємств, установ, організацій

Використання заздалегідь ідентифікованих або несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою забороняється

Схема 3.3.37. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Схема 3.3.38. Поняття несправжніх (імітаційних) засобів

Схема 3.3.39. Поняття ідентифікованих помічених засобів

Схема 3.3.40. Поняття несправжніх (імітаційних) засобів

Схема 3.3.41. Умови розкриття справжніх відомостей про імітаційні засоби

J РІШЕННЯ ПРО РОЗКРИТТЯ СПРАВЖНІХ ВІДОМОСТЕЙ ---- V
Л___ ПРИЙМАЮТЬ

Схема 3.3.42. Суб’єкти прийняття рішення про розкриття справжніх відомостей про імітаційні засоби

Контрольні питання самоперевірки знань

1. Які завдання під час кримінального провадження вирішують підрозділи, що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність?

2. У чому полягає сутність поняття «негласна слідча (розшукова)

дія»?

3. Що складає правову основу проведення негласних слідчих (розшу- кових) дій?

4. У чому полягають умови проведення негласних слідчих (розшуко- вих) дій?

5. Хто є суб’єктами прийняття рішення та проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

6. Що належить до об’єктів негласних слідчих (розшукових) дій?

7. У чому полягає зміст методів проведення негласних слідчих (розшукових) дій?

8. З чого складається формальна підстава здійснення негласних слідчих (розшукових) дій?

9. Умови надання ухвали слідчого судді на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

10. Назвіть умови проведення негласної слідчої (розшукової) дії до ухвали слідчого судді.

11. Яким вимогам повинна відповідати постанова прокурора на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

12. Які напрямки використання результатів негласних слідчих (розшу- кових) дій у доказуванні?

13. За якими підставами можна класифікувати негласні слідчі (розшукові) дії?

14. У чому полягає зміст аудіо-, відеоконтролю особи?

15. Розкрийте поняття та умови здійснення накладення арешту на кореспонденцію.

16. Розкрийте поняття зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

17. Розкрийте поняття зняття інформації з електронних інформаційних систем.

18. Які завдання вирішуються під час обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи?

19. У чому полягає зміст обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи?

20. Розкрийте поняття установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

21. Розкрийте поняття, завдання, формальні та матеріальні умови здійснення спостереження за особою.

22. Розкрийте поняття, завдання, формальні та матеріальні умови здійснення спостереження за річчю або місцем.

23. Розкрийте поняття аудіо-, відеоконтролю місця.

24. Які існують форми контролю за злочином?

25. Які існують обмеження під час здійснення дій контролю за злочином?

26. Що є формальною підставою на використання контролю за злочином?

27. Розкрийте зміст поняття, завдання, види, форми та риси спеціального слідчого експерименту.

28. Розкрийте зміст поняття, завдання та риси імітування обстановки злочину.

29. Розкрийте зміст поняття, завдання, формальні підстави та умови виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

30. Що є формальною та матеріальною підставою здійснення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження?

31. У чому полягає використання конфіденційного співробітництва та умови його обмеження?

32. Розкрийте зміст засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

<< | >>
Источник: Шинкаренко І.Р.. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції: навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с.. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме ІНШІ ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ:

 1. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВС України
 2. Негласні слідчі (розшукові) дії, їх кримінальний процесуальний статус і місце в ряду інших слідчих (розшукових) дій, а також відмінність від заходів і засобів ОРД
 3. Поняття, правова сутність, різновиди негласних слідчих (розшукових) дій
 4. Основні особливості нормативно-правової регламентації проведення окремих різновидів негласних слідчих (розшукових)
 5. Діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України щодо забезпечення досудового слідства доказовою Інформацією під час здійснення оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження
 6. Загальні методичні й організаційно-тактичні передумови проведення співробітниками уповноважених оперативних підрозділів негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні
 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення проведення негласних слідчих (розшуковнх) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 8. Особливості засобів, методів, способів проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 9. Використання спеціальних знань при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій
 10. Використання в кримінальному провадженні результатів,отриманих шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 11. Процесуальне керівництво прокурором проведенням негласних слідчих (розшукових) дій оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
 12. Розділ 10 Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю прийняття рішень органами розслідування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 13. Психологічні особливостіпроведення окремих негласних слідчих ('розшукових) дій у досудовому слідств/.
 14. Структура та різновиди конфліктів у злочинних групах
 15. ІНШІ ВИДИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 16. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ.
 17. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРА- ТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 18. РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -